Kobiety dla kobiet Fundacja Linki Kontakt # Forum # # F.A.Q.
 
 
 
Menu główne
Start
KOBIETY DLA KOBIET
KATALOG DOBRYCH STRON WWW
Czytelnia
PRAWO
ZDROWIE
TOŻSAMOŚĆ KOBIETY
DUCHOWOŚĆ
PRACA
EDUKACJA I ROZWÓJ
DOM
MOJE BEZPIECZEŃSTWO
MACIERZYŃSTWO
KONTAKT
Forum2
Galeria
Wiadomości
CHCESZ NAM POMÓC?
FEMINA
KULTURA
PODZIĘKOWANIA
W skrócie
 
Start arrow PRAWO arrow Prawo pracownicze arrow Prawa rodzica pracującego
Advertisement
Popularne
Prawa rodzica pracującego PDF Drukuj Email
Oceny: / 4
KiepskiBardzo dobry 
PRAWO - Prawo pracownicze
Wpisał: Małgorzata Rykowska - Kwiatkowska   

RODZIC - PRACOWNIK

KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEMZakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę kobietom w ciąży oraz w trakcie urlopu macierzyńskiego

 • W przypadku, gdy jesteś zatrudniona na umowę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, pracodawca nie może Ci wypowiedzieć umowy, jeśli jej rozwiązanie nastąpiłoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji umowa z mocy prawa zostaje przedłużona do dnia porodu, a ty zyskujesz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jeśli jednak zostałaś zatrudniona na podstawie umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika ww. ochrona Ci nie przysługuje.(art. 177 §2 i §3 Kodeksu pracy)

 • W przypadku, gdy jesteś zatrudniona na umowę na czas nieokreślony pracodawca nie może Ci wypowiedzieć umowy o prace.(art. 177 §1 Kodeksu Pracy)

 • Pracodawca może rozwiązać z tobą umowę o prace za wypowiedzeniem, jeśli jesteś w ciąży lub korzystasz z urlopu macierzyńskiego tylko, jeśli:

   1. ogłosił upadłość lub likwidację (art. 177§4)

   2. zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z twojej winy (czyli tylko tedy, gdy ciężko naruszyłaś swoje podstawowe obowiązki pracownicze lub popełniłaś podczas trwania zatrudnienia przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem, które uniemożliwia twoją dalszą pracę na zajmowanym stanowisku lub ze swojej winy utraciłaś uprawnienia konieczne do wykonywania pracy), a reprezentująca Cię organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. W opisanych wyżej sytuacjach i tylko w nich pracodawca może zgodnie z prawem rozwiązać z tobą umowę w ciągu 1 miesiąca od dowiedzenia się o wyżej wymienionych okolicznościach. Jeśli nie zrobi tego w tym czasie, zgodnie z prawem traci taką możliwość. (art. 52 Kodeksu pracy)


 • Jeśli pracodawca złoży Ci wypowiedzenie umowy o prace, po dostarczeniu przez ciebie zaświadczenia lekarskiego o ciąży, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jest zobowiązany cofnąć wypowiedzenie. Jeśli tego nie uczyni, zwróć się do sądu pracy (nie poniesiesz z tego tytułu żadnych opłat) z powództwem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Wzór powództwa znajdziesz na naszej stronie.


UWAGA!

Jeśli jesteś zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o prace nakładczą koniecznie sprawdź czy firma płaci za ciebie ZUS-owskie składki na ubezpieczenie chorobowe! Składki te nie są obowiązkowe i jeśli twój pracodawca ich nie odprowadza, nie przysługuje Ci zasiłek chorobowy (gdybyś musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego) oraz zasiłek macierzyński.


Zakaz zatrudniania ciężarnych w godzinach nadliczbowych

Polskie prawo zabrania wykonywania pewnych prac kobietom w ogóle- tym bardziej wiadomo, że nie wolno ich wykonywać kobietom w ciąży.

 

Kobiety w ciąży nie mogą być zatrudniane w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Jeśli więc pracujesz w systemie zmianowym, a jesteś w ciąży, pracodawca będzie musiał przydzielać Ci pracę tylko w dzień. Jeśli nie ma takiej

możliwości, wówczas ma obowiązek przenieść Cię do innej pracy, która nie wymaga pracy nocnej. Jeśli jednak okaże się, że pracodawca nie ma takiej możliwości, wówczas może zwolnić Cię z obowiązku świadczenia pracy w ogóle przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

PAMIĘTAJ !!!

Nie możesz pracować w nocy czy w godzinach nadliczbowych, nawet wtedy, gdy się na to zgadzasz. Pracodawca nie może zlecić Ci pracy w godzinach nadliczbowych, ani tym bardziej w godzinach nocnych. To czy wyrażasz na to zgodę, nie ma z punktu prawa znaczenia. Kodeks pracy bezwzględnie zabrania pracy w godzinach nocnych oraz brania nadgodzin kobietom w ciąży!

(art. 178 Kodeksu pracy)

 

Zakaz delegowania kobiet w ciąży poza miejsce pracy

 • Pracodawca nie może bez twojej zgody delegować Cię poza stałe miejsce pracy. (art. 178 § 1 Kodeksu pracy)

 • Podobnie, jeśli opiekujesz się dzieckiem do lat 4, pracodawca bez twojej zgody nie może wysłać Cię na delegacje, zatrudnić w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. (art. 178 § 2 Kodeksu pracy)


Co zrobić, gdy lekarz stwierdza przeciwwskazania do wykonywania mojej dotychczasowej pracy?

Taka sytuacja może wystąpić np. wtedy, gdy dotychczas pracowałaś długo przy komputerze, stałaś godzinami przy maszynie lub dużo podróżowałaś, np. samochodem lub samolotem.

Jeśli lekarz stwierdza przeciwwskazania powinnaś przedstawić pracodawcy niezwłocznie odpowiednie zaświadczenie lekarskie a pracodawca jest zobowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla Twojego zdrowia lub bezpieczeństwa. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść Cię do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Zakaz angażowania ciężarnych do prac szkodliwych dla zdrowia

 

Sprawdź w rozporządzeniu Rady Ministrów >> czy praca wykonywana przez Ciebie znajduje się na wykazie prac zabronionych ciężarnym z uwagi na dobro ich zdrowia. Jeśli tak, to twój pracodawca jest zobowiązany przenieść Cię na inne stanowisko (to nie zależy od jego dobrej woli, jest to jego obowiązek ustawowy ustanowiony w art. 179 Kodeksu pracy). Jeśli zostaniesz przeniesiona do pracy na innym stanowisku i wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, przysługuje Ci dodatek wyrównawczy - art. 179 §4 Kodeksu pracy. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, jest zobowiązany zwolnić Cię z wykonywania pracy, a ty zachowujesz prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości. (art. 176 i art. 179 §2 Kodeksu pracy)

W tym miejscu warto przedstawić, jakimi pracami definiuje się wyżej opisane prace wzbronione.

 

Są to:

prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów,

prace wykonywane w mikroklimacie zimnym, ciepłym oraz zmiennym,

prace w hałasie i drganiach, narażające kobietę ciężarną na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz

prace przy monitorach ekranowych,

prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokościach,

prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,

prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.


Zwolnienie z pracy na badania lekarskie

 

Jeśli lekarz wystawił ci skierowanie do wykonania badań lekarskich, związanych z ciążą, które nie mogą być zrobione poza godzinami pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić Ci zwolnienia z pracy w celu ich wykonania. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu zachowujesz prawo do wynagrodzenia. (art. 185 § 2 Kodeksu pracy)


Przerwa na karmienie

 

Jeśli po powrocie do pracy nadal chcesz karmić dziecko piersią, przysługują Ci dwie półgodzinne przerwy w pracy wliczane do czasu pracy. Jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko, masz prawo do 2 przerw w wymiarze 45 min każda. Na twój wniosek przerwy mogą być udzielane łącznie. Jeśli jednak pracujesz krócej niż 4 godzinny dziennie przerwy Ci nie przysługują. W przypadku, gdy pracujesz nie dłużej niż 6 godzin dziennie przysługuje Ci tylko jedna przerwa. (art. 187 Kodeksu pracy)


ZASIŁEK OPIEKUŃCZY


Jest unormowany ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: Ustawa). Przysługuje on ubezpieczonemu rodzicowi, który z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (lub innym chorym członkiem rodziny):

 • zdrowym w wieku do lat 8

 • chorym w wieku do lat 14

korzysta ze zwolnienia. (art. 32 Ustawy). Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Zasiłek przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Ale w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę (art. 33 Ustawy).

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawowej pensji (art. 35 Ustawy).


UWAGA!

Zasiłek przysługuje tylko osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (tj. osobom zatrudnionym na umowę o pracę) art. 32 Ustawy. Jeśli więc prowadzisz własną działalność gospodarczą, podlegasz ubezpieczeniu dobrowolnemu i zasiłek niestety Ci nie przysługuje.


Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest zaświadczenie lekarskie. Występując o wypłatę zasiłku musisz również złożyć wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15.(znajdziesz go jako załącznik do naszego Informatora).


ZASIŁEK CHOROBOWY


Jeśli ze względów zdrowotnych związanych z ciążą nie możesz dalej pracować i idziesz na zwolnienie lub do szpitala, przysługuje ci zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia - jest on wypłacany do dnia porodu.(art. 11 § 2 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI


By go otrzymać musisz złożyć w dziale kadr swojej firmy zaświadczenie o dacie odbytego porodu wraz z aktem urodzenia dziecka. Zasiłek jest wypłacany przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego, czyli przez 18 tygodni. Jego wysokość równa się 100% wynagrodzenia (art. 31 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zarówno pracodawca, jak i ZUS naliczają i odprowadzają od niego składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie.

W razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dzieckaURLOP MACIERZYŃSKI


Przysługuje pracującej matce. Może z niego skorzystać również ubezpieczony ojciec dziecka, jednak warunkiem jest wcześniejsze wykorzystanie przynajmniej 14 tygodni przez matkę (art. 29 § 4a Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Nie ma możliwości wcześniejszego skrócenia urlopu i powrotu matki do pracy.


Długość urlopu macierzyńskiego wynosi:

 1. Przy pierwszym porodzie: 18 tygodni (112 dni)

 2. Przy każdym następnym porodzie: 20 tygodni (126 dni)

 3. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.: 26 tygodni (182 dni)

Pamiętaj, że co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego możesz wykorzystać przed porodem natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wykorzystania przysługującego pełnego wymiaru urlopu. (art. 180 Kodeksu pracy)

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej matka, która wykorzystała już 8 tygodni urlopu po porodzie, może pozostały jej urlop wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala (art. 181 Kodeksu pracy).URLOP WYCHOWAWCZY


Przyznaje się na okres maksymalnie 3 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko lat 4.), pracownikowi zatrudnionemu przez przynajmniej 6 miesięcy. Można go brać w czterech częściach. Może go wykorzystać zarówno ojciec, jak i matka dziecka. Jednocześnie oboje rodzice mogą korzystać z urlopu wychowawczego przez maksymalnie 3 miesiące (art. 186 Kodeksu pracy). By otrzymać urlop wychowawczy złóż wniosek o jego udzielenie swojemu pracodawcy na 2 tygodnie przed dniem, w którym chcesz rozpocząć urlop. We wniosku musisz określić zarówno datę rozpoczęcia urlopu, jak i jego zakończenia. Jeśli wcześniej już korzystałaś z urlopu wychowawczego musisz we wniosku określić, w jakim zakresie go już wykorzystałaś. Do wniosku dołącz oświadczenie męża lub drugiego opiekuna dziecka, że nie zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego przez okres wskazany przez Ciebie we wniosku. Oświadczenie to nie jest konieczne, jeśli drugi opiekun dziecka ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony. W takiej sytuacji dołącz dokumenty, które to potwierdzają.

Pamiętaj, że kiedy korzystasz z urlopu wychowawczego pracodawca nie może Cię zwolnić. Jeśli podczas korzystania z urlopu wychowawczego urodzisz dziecko będzie przysługiwał Ci zasiłek macierzyński.

W czasie urlopu wychowawczego masz prawo podjąć pracę u dotychczasowego lub nowego pracodawcy, jeśli nie wyłącza to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 Kodeksu pracy).DNI WOLNE NA DZIECKO


Przysługują Ci w ciągu roku 2 dni płatnego zwolnienia, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem do lat 14, niezależnie od tego czy pracujesz na cały czy na pół etatu. Wymiar dni wolnych nie jest uzależniony od liczby posiadanych dzieci. Niezależnie, więc czy masz jedno czy troje dzieci zawsze przysługują ci tylko dwa dni opieki. Jeżeli obydwoje rodzice pracują, z dni wolnych może skorzystać tylko jedno z nich (art. 188 Kodeksu pracy).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Vinci