Kobiety dla kobiet Fundacja Linki Kontakt # Forum # # F.A.Q.
 
 
 
Menu główne
Start
KOBIETY DLA KOBIET
KATALOG DOBRYCH STRON WWW
Czytelnia
PRAWO
ZDROWIE
TOŻSAMOŚĆ KOBIETY
DUCHOWOŚĆ
PRACA
EDUKACJA I ROZWÓJ
DOM
MOJE BEZPIECZEŃSTWO
MACIERZYŃSTWO
KONTAKT
Forum2
Galeria
Wiadomości
CHCESZ NAM POMÓC?
FEMINA
KULTURA
PODZIĘKOWANIA
W skrócie
 
Start arrow PRAWO arrow Prawa socjalne arrow Zasiłek pielęgnacyjny
Advertisement
Popularne
Zasiłek pielęgnacyjny PDF Drukuj Email
Oceny: / 10
KiepskiBardzo dobry 
PRAWO - Prawa socjalne
Zasiłek pielęgnacyjny

Jego wysokość wynosi 153 zł miesięcznie. To świadczenie osobiste dla osób niepełnosprawnych, które ma częściowo pokryć wydatki związane z zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji.


Kto ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

 • dziecko w wieku do lat 16, które ma orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osoba w wieku powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem przez tę osobę 21. roku życia;
 • osoba, która ukończyła 75 lat.

UWAGA! Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli osoba niepełnosprawna korzysta z "dodatku pielęgnacyjnego" przyznanego do emerytury lub renty ("dodatek pielęgnacyjny" pełni tę samą funkcję, co "zasiłek pielęgnacyjny"). A także wtedy, gdy osoba niepełnosprawna umieszczona została w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (ale tylko wówczas, gdy za pobyt osoby w tej instytucji płaci budżet państwa lub Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie powiat).
Prawo do zasiłku nie ma związku ani z wysokością dochodów osoby ubiegającej się o zasiłek ani członków jej rodziny. Tak więc, każdy, nawet bardzo wysoki dochód, pozwala na korzystanie z zasiłku pielęgnacyjnego.

Kto orzeka o niepełnosprawności?

O niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Od jego orzeczenia można się odwołać do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wszystkie sprawy dotyczące orzekania o niepełnosprawności regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).
UWAGA! Za równoznaczne z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, uznane są orzeczenia wydane dla celów emerytalno-rentowych przez orzecznika ZUS, z których wynika, że osoba ma "całkowitą niezdolność do pracy" lub posiada "orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów".

Na jak długo może być przyznany zasiłek pielęgnacyjny?

 • bezterminowo - jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na stałe lub przyznawane jest dla osoby, która ukończyła 75 lat;
 • do końca miesiąca, w którym traci ważność orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jeśli orzeczenie to wydane jest na czas określony (do konkretnego dnia).

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek

 
Do WNIOSKU należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej oraz
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby.

W przypadku dziecka w wieku do lat 16. wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osoby w wieku 16-74 lata - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wskazuje datę powstania niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek?

W instytucji zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych w danej gminie. W większości gmin zadania te wykonuje ośrodki pomocy społecznej, w pozostałych gminach - urzędy gminy.

 

 

 

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego
aby mieć prawo do dodatku należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wysokość dodatku wynosi:

 • 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku 6-24 lat.

Od dziecka w wieku poniżej 16 lat wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a od dziecka w wieku 16-24 lat - orzeczenia o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Jego wysokość to 420 zł miesięcznie Jest przeznaczone dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który nie pracuje zawodowo z powodu szczególnego zapotrzebowania na opiekę ze strony dziecka niepełnosprawnego. Tylko określone cechy niepełnosprawności dziecka uprawniają do korzystania z tego świadczenia.

Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 139 poz. 992) oraz rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn zm.).

Jaki opiekun dziecka niepełnosprawnego ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

 • matka lub ojciec dziecka lub
 • "opiekun faktyczny", to jest osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. By dostać to świadczenie, osoba opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym musi zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym, spełniającym niżej wymienione cechy.

Związek konieczności nie podejmowania pracy z tego powodu musi być oczywisty. Np. nie może otrzymać tego świadczenia osoba, której niepełnosprawne dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie można też uznać za osobę gotową do niepodejmowania zatrudnienia, opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.
UWAGA! Pojęcie "zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej" nie dotyczy pracy w swoim gospodarstwie rolnym. Tak więc, pracujący w gospodarstwie rolnik lub rolniczka ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jakie cechy niepełnosprawności dziecka uprawniają do korzystania z tego świadczenia?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, które:

 • jest w wieku do lat 16 i ma orzeczenie o niepełnosprawności, w którym zaznaczone są jednocześnie dwa następujące wskazania, że jest:
  • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  • konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • jest w wieku 16 lat i więcej (nie ma ograniczenia wieku dziecka) i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kto orzeka o niepełnosprawności dziecka?

O niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie dla dziecka w wieku do 16 lat może być wydane tylko terminowo - najdalej do ukończenia przez nie 16. roku życia. Natomiast dla dziecka w wieku powyżej 16 lat orzeczenie może być bezterminowo (na stałe) lub do określonego terminu.

Czy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zależy od dochodów rodziny?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy dochód w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł. Do rodziny zalicza się tylko rodziców i dzieci. Pamiętajmy, że kwoty kryterium dochodowego odnoszą się do dochodu "na rękę", to jest, po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okres, z którego do 31 sierpnia 2006 r. bierze się pod uwagę dochody, to rok 2004. Dodatkowo uwzględnia się w obliczeniach utratę lub uzyskanie dochodu z określonych źródeł, która nastąpiła po 2004 r.

Sytuacje wykluczające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:

 • opiekun dziecka ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • dziecko niepełnosprawne, wymagające opieki jest w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (za wyjątkiem szpitala) lub w rodzinie zastępczej;
 • w danej rodzinie jest osoba, które ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko niepełnosprawne wymagające opieki lub
 • w danej rodzinie już inna osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na to niepełnosprawne dziecko lub inne dziecko w tej rodzinie.

Zatem, w jednej rodzinie może być przyznane tylko jedno wypłacane co miesiąc świadczenie pielęgnacyjne, niezależnie od liczby dzieci niepełnosprawnych, będących pod jej opieką. W jednej rodzinie nie można też łączyć świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne (podobnie jak zasiłek rodzinny) jest przyznawane na okres zasiłkowy trwający od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, to jest przez okres 12 miesięcy. Jeśli termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka upływa przed końcem okresu zasiłkowego (tj. przed 31 sierpnia danego roku ), to świadczenie pielęgnacyjne przyznane jest do końca miesiąca, w którym upływa data ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek?

W instytucji zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych w danej gminie. W większości gmin zadania te wykonują ośrodki pomocy społecznej, w pozostałych gminach - urzędy gminy.

 
następny artykuł »
 
Vinci